Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Đại học Công nghệ Đồng Nai

Tôn chỉ và mục đích

Là diễn đàn công bố các công trình nghiên cứu khoa học của các tác giả trong và ngoài Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai gắn với thực tiễn, đổi mới sáng tạo và phát triển. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của DNTU theo định hướng chiến lược phát triển của Nhà trường

Nguyên tắc hoạt động

Theo quy định của Luật Báo chí, Luật xuất bản, các quy định Pháp luật liên quan và quy định của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Định kỳ xuất bản

04 số/năm vào các tháng 01, 04, 07, 10

image image image image
Shape Shape
Shape
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghệ Đồng Nai, Số 02-2024

Trong số này có các lĩnh vực nghiên cứu như: Kỹ thuật - Công nghệ; Quản trị - Quản lý Kinh tế; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Sức khoẻ.

Xem chi tiết
Shape

...

Đăng ký gửi bài tại đây

DNTU

Về Chúng Tôi

Icon
Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng dựa trên nền tảng công nghệ và trải nghiệm; nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao tri thức đáp ứng nhu cầu xã hội, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Icon
Tầm nhìn

Đến năm 2035, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trở thành Trường Đại học nghiên cứu ứng dụng có uy tín ở trong nước và khu vực, với môi trường giáo dục hiện đại tất cả vì người học và phục vụ cộng đồng.

Icon
Giá trị cốt lõi

Trung thành

Trách nhiệm

Sáng tạo

Icon
Triết lý giáo dục

Chuyên nghiệp

Tận tâm

Vươn tầm hội nhập