Kiểm tra trùng lắp

Các biên tập viên sẽ kiểm tra trùng lắp bằng hệ thống Turnitin đối với các bản thảo đã được đồng ý đăng. Nếu bản thảo có tỉ lệ trùng lắp từ 30% trở lên dựa trên kết quả kiểm tra của hệ thống Turnitin, chúng tôi sẽ gửi lại bản thảo cho tác giả để chỉnh sửa nội dung trùng lắp.