Tác giả gửi bài báo

Cảm ơn quý tác giả đã gửi bài tới Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Công nghệ Đồng Nai. Xin vui lòng đọc và làm theo các hướng dẫn sau để đảm bảo bài báo của quý tác giả đáp ứng được các yêu cầu của Tạp chí.

  1. Tác giả gửi bài đến Tạp chí Khoa học và Công nghệ kèm bản cam kết theo Mẫu 01-BM/TCKH&CN. Tác giả có quyền rút bài hoặc điều chỉnh nội dung bài báo trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nộp bài thông qua hệ thống Phần mềm jst.dntu.edu.vn cho Tòa soạn của Tạp chí. 
  2. Thư ký Tòa soạn nhận bài viết và bản cam kết từ tác giả, kiểm tra về hình thức bài báo, các thông tin liên quan. Nếu bài báo chưa trình bày đúng theo thể thức quy định và chưa cung cấp đủ thông tin theo yêu cầu của Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Thư ký sẽ phản hồi để tác giả điều chỉnh và bổ sung theo thời gian quy định của Tạp chí.
  3. Những bài báo đảm bảo yêu cầu về hình thức và thông tin, Thư ký Tòa soạn mã hóa bài báo và chuyển danh sách tổng hợp đến Tổng Biên tập để Tổng biên tập và Chủ tịch Hội đồng biên tập phân công sơ duyệt, đề xuất phản biện. Thư ký Tòa soạn chuyển bài cho các thành viên Hội đồng Biên tập sơ duyệt và đề xuất phản biện.
  4. Bản thảo bị từ chối ở vòng sơ duyệt, Thư ký Tòa soạn thông báo tới tác giả trong vòng 10 ngày kể từ ngày Tòa soạn nhận được bài. Những bài đủ điều kiện mời phản biện, Tổng biên tập duyệt đề xuất phản biện của người sơ duyệt và giao Thư ký Tòa soạn tổ chức việc mời phản biện.

Note: có phần Hướng dẫn gửi bài và theo dõi tiến trình của bài báo sau khi đăng nhập hệ thống và chọn chức năng "Các bài gửi"