Mẫu định dạng bài báo

  1. Bài nhận đăng là các công trình nghiên cứu khoa học được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ không nhận đăng bài đã công bố trên ấn phẩm khác.
  2. Bài viết phải cô đọng, súc tích, nêu bật được những kết quả nghiên cứu, những đóng góp mới của tác giả và phải theo cấu trúc của một bài báo khoa học, bao gồm các phần cơ bản sau: giới thiệu, phương pháp nghiên cứu, kết quả và thảo luận, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có).
  3. Trích dẫn và Tài liệu tham khảo theo chuẩn APA (The American Psychological Association) mới nhất. Tài liệu tham khảo nước ngoài khác ngôn ngữ tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh.
  4. Ở đầu bài viết dùng tiếng Việt cần đầy đủ thông tin: Tên bài báo, tên tác giả, địa chỉ của tác giả, email liên hệ, phần tóm tắt không quá 300 từ, các từ khóa không quá 05 đơn vị; Cuối bài báo có các thông tin về bài báo bằng tiếng Anh. Với các bài viết bằng tiếng Anh thực hiện ngược lại.
  5. Bài báo phải được đánh máy vi tính, độ dài tối thiểu 08 trang và không quá 12 trang không kể phần phụ lục, độ dài phần phụ lục không quá 5 trang. Các trường hợp khác do Ban biên tập quyết định. Bài báo có khuôn dạng theo mẫu. Tác giả cần tải mẫu trình bày bài báo trên trang Website của Tạp chí tại http://jst.dntu.edu.vn. Các công thức toán học dùng MathType; số của công thức đánh phía bên phải. Hình rõ ràng, được định dạng PNG, JPG, WMF. Tên hình đặt ở phía dưới. Tên bảng biểu đặt ở phía trên. Hình và bảng đều phải đánh số thứ tự.
  6. Ban Biên tập nhận bài qua hệ thống phần mềm của Tạp chí Khoa học và Công nghệ: http://jst.dntu.edu.vn.
  7. Tất cả các bài in trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ được công bố toàn văn trên Website của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghệ Đồng Nai và trên cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến.

Note:
Tải mẫu định dạng bài báo tiếng Việt
Tải mẫu định dạng bài báo tiếng Anh