Ban biên tập

1.    TS. Lê Danh Quang – Tổng biên tập
2.    ThS. Vũ Đình Tân – Phó tổng biên tập

Hội đồng biên tập 
1. TS. Phan Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
2. TS. Đoàn Mạnh Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội đồng, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
3. TS. Trần Đức Thuận - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
4. GS.TS. Nguyễn Xuân Hùng - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
5. PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ - Ủy viên, Trường Đại học Văn Lang 
6. PGS. TS. Lê Việt Tuấn - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
7. PGS. TS. Nguyễn Duy Thục - Ủy viên, Trường Đại học Văn Lang
8. PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
9. PGS.TS. Cao Văn Sâm - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
10. PGS. TS. Phan Thế Công - Ủy viên, Trường Đại học Thương mại
11. PGS. TS. Lê Quang - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
12. PGS. TS. Lê Công Thành - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
13. PGS. TS. Bùi Trung Hưng - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
14. TS. Đặng Kim Triết - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
15. TS. Vũ Thịnh Trường - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
16. TS. Quách An Bình - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
17. TS. Lê  Thanh Lành - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
18. TS. Nguyễn Minh Thiện - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
19. ThS. Vũ Thị Hạnh - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
20. ThS. Huỳnh Thị Yến Nhi - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
21. TS. Nguyễn Duy Toàn - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
22. TS. Nguyễn Thị Đức Loan - Ủy viên, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
23. TS. Nguyễn Văn Chiến - Ủy viên, Trường Đại học Thủ Dầu Một
24. TS. Đoàn Việt Hùng - Ủy viên, Trường Đại học Thủ Dầu Một 
25. TS. Nguyễn Văn Đán - Ủy viên, Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM
26. TS. Nguyễn Hoàng Chung - Ủy viên, Trường Đại học Thủ Dầu Một
27. TS. Mai Thế Vũ - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
28. TS. Nguyễn Văn Phố - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
29. TS. Hoàng Văn Long - Ủy viên, Trường Đại học Luật TP. HCM
30. TS. Lê Quốc Thành - Ủy viên, Trường Đại học Tài chính Marketing
31. TS. Nguyễn Thiên Sứ - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
32. TS. Nguyễn Gia Phúc - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
33. TS. Lê Thanh  Hương - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
34. TS. Nguyễn Huy Nam - Ủy viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
Ban Thư Ký 
1. ThS. Đồng Thị Thanh Thoan - Trưởng ban, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
2. ThS. Trương Tấn Trung - Thành viên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai