Quy trình phản biện bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ áp dụng quy trình phản biện kín hai chiều: Người phản biện không biết tác giả bài báo và ngược lại

- Mỗi bản thảo gửi đăng được ít nhất 02 chuyên gia phản biện độc lập.
- Thời gian tác giả nhận được ý kiến của chuyên gia phản biện và quyết định của Hội đồng biên tập Tạp chí về bài báo không vượt quá 60 ngày tính từ lúc Tòa soạn nhận được bản thảo gửi đăng đáp ứng yêu cầu

 1. Căn cứ danh sách duyệt mời phản biện của Tổng biên tập, Thư ký Tòa soạn liên lạc với người phản biện được đề xuất phản biện bài báo, gửi Thư mời phản biện, tóm tắt nội dung của bài báo. Nếu người được đề xuất phản biện đồng ý phản biện sẽ nhận được toàn văn bài báo.
 2. Người phản biện thực hiện việc đánh giá bài báo, cho ý kiến theo các tiêu chí đánh giá của Tạp chí Khoa học và Công nghệ và gửi lại cho Tòa soạn trong thời gian quy định.
 3. Hội đồng biên tập căn cứ vào ý  kiến đánh giá của người phản biện sẽ:
  • Đề xuất với Tổng biên tập cho đăng bài nếu bài viết tốt, không phải chỉnh sửa;
  • Từ chối đăng bài nếu bài báo không phù hợp với Tạp chí;
  • Gửi ý kiến phản biện cùng các yêu cầu chỉnh sửa về nội dung của bài báo cho tác giả cùng yêu cầu về thời hạn gửi lại bản thảo đã chỉnh sửa. Trong trường hợp này, sau khi nhận được bài viết đã chỉnh sửa và giải trình của tác giả về các yêu cầu của người phản biện, Hội đồng biên tập xem xét để quyết định:
   • Đề xuất với Tổng biên tập cho đăng bài nếu bài viết đã đáp ứng được các yêu cầu của Tạp chí;
   • Từ chối đăng bài nếu bài báo không chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa không đạt yêu cầu của Tạp chí;
   • Gửi lại bài viết đã chỉnh sửa theo yêu cầu của người phản biện cùng bản giải trình của tác giả để lấy ý kiến người phản biện trong thời gian quy định trước khi đề xuất đăng bài hay từ chối đăng bài.
   • Trong trường hợp cần thiết, thành viên Hội đồng biên tập có thể gửi bài viết cho người phản biện khác nếu được Tổng biên tập đồng ý.
 4. Hội đồng biên tập gửi ý kiến về việc chấp nhận hay từ chối đăng bài đến Tổng biên tập thông qua Thư ký Tòa soạn. Tổng biên tập ra quyết định về việc chấp nhận hoặc từ chối đăng bài báo. Thư ký Tòa soạn gửi thông báo chấp nhận đăng hoặc từ chối đăng bài của Tổng biên tập đến tác giả.

Note: có phần Hướng dẫn Phản biện và theo dõi tiến trình của bài báo sau khi đăng nhập hệ thống và chọn chức năng "Bài báo phản biện"