Quy trình xuất bản bài báo

Quy trình xuất bản bài báo của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Công nghệ Đồng Nai thực hiện theo các nội dung sau:

  1. Thư ký Tòa soạn theo dõi quá trình phản biện và thẩm định chỉnh sửa, biên tập; tổng hợp các bài báo đã được phản biện, chỉnh sửa, biên tập, duyệt đăng.
  2. Trình tự duyệt in theo quy định trình tự in ấn, thủ tục thanh toán chi phí hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
  3. Thư ký tòa soạn chuyển phần tên bài báo, tóm tắt, từ khóa các bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh cho biên tập viên phụ trách hiệu đính tiếng Anh để biên tập.
  4. Thư ký Tòa soạn cập nhật chỉnh sửa của biên tập viên phụ trách hiệu đính tiếng Anh trên file các bài báo, kiểm tra lại thông tin các bài báo, phối hợp với cơ sở in ấn thực hiện chế bản và hoàn thiện file in mẫu.
  5. Thư ký Tòa soạn chuyển Hội đồng biên tập file in mẫu để đọc và sửa.
  6. Thư ký Tòa soạn cập nhật chỉnh sửa từ Hội đồng biên tập, in 01 bản trình Tổng biên tập ký duyệt in chính thức; làm việc với cơ sở in ấn để tiến hành in sau khi đã được Tổng biên tập ký duyệt.